Nieuwe zuiveringsuitdagingen in de water- en industriële sector

Op woensdag 14 maart staan de volgende seminars op het programma:


PACAS
Poederkooldosering in actiefslib voor verwijdering van microverontreinigingen

Royal HaskoningDHV heeft samen met LeAF in opdracht van het samenwerkingsconsortium Schone Maaswaterketen onderzoek gedaan naar de toepassing van poederkool als relatief eenvoudige techniek om bestaande rwzi’s te verbeteren in de verwijdering van microverontreinigingen, het PACAS project (Powdered Activated Carbon in Activated Sludge). De centrale doelstelling in het PACAS onderzoek was: het vaststellen van de effectiviteit en efficiëntie van het doseren van poederkool aan actiefslib, voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater.

Geconcludeerd is dat PACAS het verwijderingsrendement  van microverontreinigingen verhoogt van 40% naar 80% bij een poederkooldosering van 25 mg/l. De dosering van poederkool geeft behalve een verlaging van de concentraties microverontreinigingen ook een aanzienlijke verlaging van de ecotoxiciteit van
rwzi-effluent.

Met de behaalde resultaten is een alternatief toegevoegd aan de beschikbare technologieën voor verwijdering van microverontreinigingen uit rioolwater. De PACAS technologie is een interessante ‘no regret’ maatregel voor rwzi’s waar verwijdering van microverontreinigingen gewenst is. Toepassing van deze techniek geeft de mogelijkheid om relatief goedkoop de gehalten microverontreinigingen in rwzi effluent te verlagen, zodat nader onderzoek verricht kan worden naar de effecten hiervan in het ontvangende oppervlaktewater.

Spreker: Dr. Ir. Herman Evenblij

Na de studie Civiele Techniek en Geowetenschappen heeft Herman promotieonderzoek gedaan naar filtreerbaarheid van actiefslib in membraanbioreactoren. Tot 2009 was Herman technoloog afvalwaterzuivering bij een adviesbureau. Van 2009 tot 2015 heeft hij bij het waterschap Groot Salland gewerkt aan de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. Sinds 2015 is hij in dienst bij Royal HaskoningDHV, waar hij trekker is van de Community of Expertise op het gebied van microverontreinigingen.

CoReWater – een nieuwe visie op afvalwaterbehandeling

De huidige manier van afvalwaterbehandeling kent diverse uitdagingen, zoals het produceren van een goede effluentkwaliteit inclusief het verwijderen van farmaceutica, minimale reductie van broeikasgassen, het terugwinnen van waardevolle grondstoffen en de vraag naar een modulaire en flexibele bouwwijze. Waterschapsbedrijf Limburg heeft samen met BLUE-tec onderzoek gedaan naar de directe scheiding van ruw afvalwater in een herbruikbaar effluent en in een geconcentreerde afvalwaterstroom, waaruit bruikbare stoffen worden teruggewonnen en ongewenste stoffen effectief verwijderd. Alle bovengenoemde uitdagingen kunnen op deze manier getackeld worden. Hierbij is de zogenaamde Forward Osmose technologie gebruikt.  In 2017 is dit op pilot schaal getest op de rwzi Simpelveld.

BLUE-tec, RHDHV en AlliedWaters/KWR zijn een samenwerking aangegaan om deze technologie verder op te schalen en te ontwikkelen samen met een aantal waterschappen, waaronder Waterschapsbedrijf Limburg: het zogenaamde CoReWater concept (Concentrate, Reuse en Recover).

In deze lezing zal dit concept nader toegelicht worden en zullen de eerste resultaten gepresenteerd worden.

Spreker: Lex van Dijk, directeur/eigenaar van BLUE-tec en Andries Vonken, sr. technoloog bij Waterschapsbedrijf Limburg

Lex van Dijk heeft aan de Wageningen Universiteit gestudeerd en heeft diverse succesvolle bedrijven opgericht op het gebied van waterzuivering, waaronder de bedrijven Triqua en Sustec.

Andries Vonken heeft milieutechnologie gestudeerd aan de HAS Hogeschool te Den Bosch. Van 2000 tot 2008 was hij werkzaam als engineer bij Ondeo Industrial Solutions (Suez).
Sinds 2008 is hij werkzaam bij Waterschapsbedrijf Limburg als sr. technoloog en teamleider Product- en Procesontwikkeling, o.a. verantwoordelijk voor onderzoek naar innovaties op het gebied van energie, grondstoffen en nieuwe stoffen

Verwijderen van medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen met behulp van ongekend natuurtalent.

De aanwezigheid van stoffen  in ons water als gevolg van medicijngebruik en uit de landbouw is in toenemende mate een zorg en een probleem. Verwijdering van deze stoffen uit water is geen eenvoudige opgave. Gangbare technieken zijn gericht op het reduceren van vuillasten in relatief hoge concentraties. In een duurzame samenleving is het wenselijk dat technieken beschikbaar komen die eenvoudig en goedkoop in gebruik zijn en die geen of slechts weinig energie verbruiken. Daar komen biologische processen om de hoek kijken, bewezen technieken op basis van combinaties van platenfilters met schimmels en bacteriën. Tijdens de presentatie gaan we in op de kracht van het ongekend natuurtalent.

Spreker: Marlea Wagelmans, senior adviseur en projectleider bij Bioclear Earth

Marlea heeft ruim 18 jaar ervaring met het begeleiden en uitvoeren van projecten op het gebied van bodem, water en gebiedskwaliteit, variërend van procesmatige, beleidsmatige, beleidsondersteunende en technisch inhoudelijk trajecten.

 


Verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater

Drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werken samen aan schonere bronnen en een schonere leefomgeving voor mens en dier. Ze doen dit door een gezamenlijke pilot die zicht richt op het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater met behulp van bestaande drinkwater-zuiveringstechnologieën. Met de pilot installatie (bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Wervershoof) wordt verder onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van effectmetingen en de ontwikkeling en standaardisering van meetmethoden voor microverontreinigingen bij de laboratoria. Aanleiding voor de pilot vormt het feit dat de drinkwaterbronnen steeds meer onder druk staan door de toename van ongewenste stoffen in het milieu. PWN en HHNK wonnen met dit project de Waterinnovatieprijs 2017 van de Unie van Waterschappen in de categorie ‘Schoon Water’. Tijdens de presentatie besteden we aandacht aan de pilot, de bevindingen tot nu toe en plannen voor de toekomst (bouw van een demo-installatie). Bekijk hier de video met uitleg dat in het kader van de Waterinnovatieprijs werd gemaakt.

Spreker: Bram Martijn, Research & Development PWN